سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  اعضائ هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
 

نام و نام خانوادگی: دکترمحمدحسین عبدالهی جهدی

 

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی
تاريخ اخذ مدرک: 1389
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز
سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
تخصص:   مکانیک سیالات نظری و محاسباتی
تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2570

پست الکترونيک:  jahdi@azaruniv.ac.ir
لینک به صفحه شخصی


 
 دكتر محمد رضا ساويز

 مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری طراحی کاربردی

تاريخ اخذ مدرک: 1386

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   تحلیل تنش-ارتعاشات

پست الکترونيک: saviz@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2574

 

 

نام و نام خانوادگی: دکترمیریوسف هاشمی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری هوافضا

تاريخ اخذ مدرک: 1389

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمت در دانشکده: مدیر گروه مهندسی مکانیک
 

تخصص:   دینامیک سیالات محاسباتی-جریانهای تراکم پذیر

پست الکترونيک:  m.y.hashemi@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2567

 

    دكتر غرائي

نام و نام خانوادگی: رضا غرائی خسروشاهی

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1390

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: معاونت دانشکده

تخصص:   جریانهای چندفازی-الکتروهیدرودینامیک

 

پست الکترونيک:  gharraei@azaruniv.ac.ir

 

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2576

 

  مهندس محسن فلاح

 مرتبه علمی: مربی (دانشجوی دکتری)

آخرين مدرک تحصيلی:  ارشد تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1385

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه  تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   ترمودینامیک – سیستمهای انرژی

پست الکترونيک:  mfallah@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2568

 لینک به صفحه شخصی

دکتر موسی محمدپور فرد
 مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1388

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   انتقال حرارت - نانو

پست الکترونيک:  mohammadpour@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2575

   

نام و نام خانوادگی: خانم دکترنیر رزم آرا

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   انتقال حرارت-دینامیک مولکولی

پست الکترونيک:  n.razmara@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2577
   

نام و نام خانوادگی: دکترمحمدعلی صائیمی صدیق

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری طراحی کاربردی تاريخ اخذ مدرک: 1393

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:   خزش و خستگی

پست الکترونيک:  saeimi.sadigh@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 – داخلی 2573
   

نام و نام خانوادگی: دکترعلی ضیائی اصل

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری طراحی کاربردی

تاريخ اخذ مدرک: 1391

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   ترموالاستیسیته-سیستم های انتقال قدرت

پست الکترونيک:  aziaie@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2578
لینک به صفحه شخصی

   

نام و نام خانوادگی:دکتر امین اعلمی نیا

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1388

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   انتقال حرارت-الکتروهیدرودینامیک

پست الکترونيک:  amin.alam@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2566

   

نام و نام خانوادگی: مهندس موسی ساجد

مرتبه علمی: مربی

آخرين مدرک تحصيلی:  ارشد ساخت و تولید

تاريخ اخذ مدرک: 1390

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه علم و صنعت ایران

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی

 

تخصص:  ماشین ابزار-جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

پست الکترونيک:  sajed@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2213
لینک به صفحه شخصی

   

نام و نام خانوادگی: دکترامیرحسین مصفا

مرتبه علمی: استادیار

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تبدیل انرژی

تاريخ اخذ مدرک: 1391

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه تبریز

سمت در دانشکده: عضو هیئت علمی
 

تخصص:   انرژی-ترمودینامیک

پست الکترونيک:  mosaffa@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس: 04134327500 - داخلی 2553
 
  امروز
سه شنبه
اسفند 1397
28
قمری:12 رجب 1440

میلادی:19 مارس 2019