دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  راهنمای تماس با همکاران

تلفن: 4-34327500  - 041

اسامی همکاران

شماره داخلی

پست الکترونیک

مدیرگروه مهندسی برق

2564


دکتر محمدرضا بنائی

2534

m.banaei@azaruniv.ac.ir

Banaei_mohamad@yahoo.com

دکتر  وحید بهجت

2536

vahid.behjat@gmail.com

behjat@azaruniv.ac.ir

دکتر علی عجمی

2545

ajami@azaruniv.ac.ir

aajami83@yahoo.com

مهندس  محمدجواد اخروی

2546

okhrawi@azaruniv.ac.ir

دکتر شهرام حسین زاده

2552

s.hosseinzadeh@azaruniv.ac.ir

دکتر سجاد نجفی

2533

s.najafi@azaruniv.ac.ir

najafi.sr@gmail.com

sajadnajafi@ieee.org

دکتر خلیل منفردی

2540

khalilmonfaredi@gmail.com

khmonfaredi@azaruniv.ac.ir

دکتر محمود آتشبار

2547

atashbar@azaruniv.ac.ir m.atashbar@gmail.com

دکتر امین صفری

2537

asafari1650@yahoo.com
safari@azaruniv.ac.ir

دکتر رضا ذاکر

2548

reza_zaker@aut.ac.ir

zaker@azaruniv.ac.ir

دکتر نوید تقی زادگان

2539

taghizadegan@azaruniv.edu ntaghizadegan@yahoo.com

دکتر جواد صالحی

2538

j.salehi@azaruniv.edu

salehi.auot@gmail.com

دکتر موسی یوسفی

2549

m.yousefi@azaruniv.ac.ir
uosefim@yahoo.com

مهندس نادر صامصونچی

2541

samsunchi@azaruniv.ac.ir

آزمایشگاه مدار، الکترونیک و سیستم های دیجیتال

2065

 

کارگاه برق

2098

 

آزمایشگاه ماشین 1و2

2483

 

آزمایشگاه  فشارقوی ـ رله و حفاظت

2231