دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق

 

 

نام و نام خانوادگی  :  دکتر علی عجمی 

مرتبه علمی:   استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش :  قدرت-الکترونیک قدرت

پست الکترونیک:  ajami@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2545

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر محمدرضا بنائی 

مرتبه علمی:   استاد

گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش :  قدرت-الکترونیک قدرت

پست الکترونیک: m.banaei@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2534

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر شهرام حسین زاده 

مرتبه علمی:   دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش :  مخابرات

پست الکترونیک:  s.hosseinzadeh@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2552

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر سجاد نجفی 

مرتبه علمی:   استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش :  قدرت- سیستم های قدرت

پست الکترونیک:  s.najafi@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2533

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  مرحوم مهندس محمدجواد اخروی 

مرتبه علمی:   مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش :  الکترونیک 

پست الکترونیک:  okhrawi@azaruniv.ac.ir

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  مهندس نادر صامصونچی 

مرتبه علمی:   مربی (دانشجوی دکتری)
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش :   الکترونیک

پست الکترونیک:   samsunchi@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی :2541

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر وحید بهجت 

مرتبه علمی:  دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش : قدرت-ماشین های الکتریکی

پست الکترونیک: behjat@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2536

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر نوید تقی زادگان 

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش:  قدرت-سیستم های قدرت

پست الکترونیک:taghizadegan@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2539

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر خلیل منفردی

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش :  الکترونیک - مدارات مجتمع الکترونیک

پست الکترونیک:khmonfaredi@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2540

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر محمود آتشبار

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش:  مخابرات - سیستم

پست الکترونیک:  atashbar@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2547

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر جواد صالحی

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش : قدرت-سیستم های قدرت

پست الکترونیک:  j.salehi@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2538

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر امین صفری

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش :  قدرت-سیستم های قدرت

پست الکترونیک:  safari@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2537

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر رضا ذاکر

مرتبه علمی:   دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش : مخابرات- میدان

پست الکترونیک:  zaker@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2548

لینک به صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی  :  دکتر موسی یوسفی

مرتبه علمی:   استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش :  الکترونیک- مدارت مجتمع الکترونیک

پست الکترونیک:  m.yousefi@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2549


 نام و نام خانوادگی  :  دکتر هادی افشاری راد  

مرتبه علمی:  استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-قدرت

گرایش : قدرت-ماشین های الکتریکی

پست الکترونیک:h.afsharirad@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی : 2529        


      

 نام و نام خانوادگی  :  دکتر حامد علیزاده قاضی جهانی 

مرتبه علمی:  استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک (ومخابرات)

گرایش : مخابرات-سیستم

پست الکترونیک:  hag@azaruniv.ac.ir

شماره داخلی :  2546