دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  لیست دانشجویان دوره دکتری

لیست دانشجویان دوری دکتری دانشکده فنی و مهندسی

نام_و_نام_خانوادگي

دانشکده

رشته

اتش بهار-فريد

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

چراغي سراي-مهدي

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

حسن زاده فرد-حميد

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

مختارپورحبشي-احسان

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

قليزاده روشنق-رضا

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

دهقان زاده-عليرضا

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

سيفي نجمي-ابراهيم

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

شكري-مريم

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

كوهي-سجاد

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

محوي اشتلق-مجتبي

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

مهدي زاده-علي

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

محجل كاظمي-فرهاد

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

جنتي اسكوئي-محمدرضا

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

مجتهدزاده-شهرام

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

اسماعيل زاده-رسول

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

اردي-حسين

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

جنتي اسكويي-محمدرضا

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

محمودي-محسن

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

مكاري بوالحسن-امين

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

اميني بدر-آرمان

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

محمدزاده-بهروز

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت

علمي-مهدي

فنـي ومهندسي

مهندسي برق - قدرت