سه شنبه 28 اسفند 1397 _ 12 رجب 1440 _ 19 مارس 2019
فارسی | English
  اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی
نام نام خانوادگی: دکتر مریم حسینی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1392
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص : بیو تکنولوژی-محیط زیست
پست الکترونیک:m.hosseini@azaruniv.ac.ir

تلفن تماس : 2448-04134327500
لینک صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : دکتر یونس بیگی خسروشاهی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک : 1394
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص:بیو تکنولوژی-مهندسی بافت
پست الکترونیک:yonesbeygi@gmail.com

تلفن تماس:2498-04134327500

لینک صفحه شخصی
نام نام خانوادگی: دکتر سمیرا آقبلاغی
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مهندسی شیمی
تاریخ اخذ مدرک :1395
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند
سمت در دانشگاه : عضو هیئت علمی
تخصص :  مهندسی پلیمر-  فیزیک پلیمر ها
پست الکترونیک: s.agbolaghi@azaruniv.ac.ir
تلفن تماس : 2563 -04134327500
لینک صفحه شخصی