دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 
نام و نام خانوادگی : ​​​​​​دکتراکبر حیدرزاده
سمت: معاون پژ‍وهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
رشته تحصیلی: مهندسی مواد
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک:   ac.heydarzadeh@azaruniv.ac.ir

شماره تماس:       31452597                 داخلی 2597